۳ درصد بازگشت نقدی بر اساس مجموع شرط‌های ناموفق در طول هفته