۳ درصد شارژ اضافه برای یک روز (برای بیش از ۲۰ روز فعالیت در ماه)