کسب امتیاز بیشتر در حین بازی به نسبت بقیه‌ی کاربران